dimecres, 19 de gener del 2011

Amics contra la censuraSenyora Nácher:

Li escrivim perquè ens preocupa que com a Coordinadora de Cultura i assessora sociocultural de l'Ajuntament d'Alcoi haja vostè censurat part de l'exposició “Medi ambient: incoherències i desequilibris” d'Emili Blanes, que havia estat programada amb antelació.

L'exposició, dedicada a la denúncia d'agressions urbanístiques, incentivava la interacció amb els visitants amb la possibilitat que col·locassen fotografies, retalls de premsa, etc., de denúncia en una paret.

No deu vostè ignorar que amb la seua acció vulnera l'art. 9.2. de la Constitució, segons el qual “correspon als poders públics  promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguen reals i efectives, salvar els obstacles que impedesquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social".  També en l'art. 20.1, apartat a, es diu: "Es reconeixen i protegeixen els drets a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l'escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció". Finalment, l'art. 20.2 deixa ben clar que: "L'exercici d'aquests drets no pot ser restringit mitjançant cap tipus de censura prèvia".
Per tot això li demanem que retire la censura imposada i permeta que l'exposició siga exhibida íntegrament, respectant a la llibertat de l'artista i els valors democràtics de la tolerància i el pluralisme i la incentivació a la participació de la ciutadania en la vida pública. 
Ens trobem davant una situació d'evident i arbitrària censura que no afavoreix ni a la ciutadania alcoiana ni a la cultura que és el vostre deure defensar i gestionar. En aquest context resultara paradoxal que com a Coordinadora de Cultura –entenent per tal cosa un conjunt de coneixements que permeten a algú desenvolupar el seu sentit crític– que vostè reprove la citada exposició.

Atentament.
[Enviat per correu electrònic a Carmina Nàcher. Més informació sobre la censura de l'exposició d'Emili Blanes punxant ací]