dijous, 5 de maig de 2011

Manifest del Moviment Cívic Valencià davant les Eleccions Municipals i Autonòmiques

Les associacions cíviques que signen aquest document, aprovat a Alacant el 9 d'abril de 2011, davant la pròxima convocatòria d'Eleccions Municipals i Autonòmiques, manifesten:

1. Tot procés electoral és una ocasió magnífica perquè la ciutadania declare públicament la seua opinió, demandes, crítiques, etc. No és un moment polític que haja de ser ser monopolitzat per les forces polítiques participants, sinó que ha de ser un període d'obertura de la política a la societat civil. Els protagonistes de qualsevol elecció no han de ser les candidatures sinó l'electorat. En aquests moments els partits han de ser, més que mai, organitzacions obertes i transparents: la ciutadania interessada i responsable no pot admetre l'existència d'assumptes “interns” que s'utilitzen per a encobrir pràctiques que deterioren la vida democràtica. Per tot això exigim als partits, candidats i candidates, abans de res, que siguen ESTRICTAMENT RESPECTUOSOS AMB LA SOCIETAT CIVIL, QUE CONSIDEREN ELS ELECTORS COM A PERSONES INTEL·LIGENTS MAJORS D'EDAT i que excloguen escrupolosament de les seues pràctiques polítiques l'insult, la manipulació, la personalització excessiva, l'ús fraudulent de recursos públics, l'espectacularització innecessària de la seua activitat, l'ús simple del “i tu més”, etc. En lloc d'això, exigim que centren la seua activitat en l'anàlisi crítica de la realitat i en l'oferta programàtica, que estiguen disposats a propiciar trobades amb la societat civil en les seues diverses expressions, a participar en debats públics i, en altre ordre de coses, que mostren austeritat en l'ocupació de mitjans, evitant el malbaratament injustificat. Apel·lem igualment als mitjans de comunicació perquè siguen respectuosos amb el pluralisme existent en la societat valenciana informant sobre les propostes i accions de totes les forces polítiques.

2. Les pròximes eleccions tenen algunes característiques que les fan peculiars, fonamentalment pel fet d'estar emmarcades per realitats que han alterat per complet algunes de les certeses sobre les quals s'ha desenvolupat la democràcia valenciana. En aquest sentit, almenys, cal referir-se a:

    · La crisi econòmica, amb independència del seu abast mundial o de les especials repercussions a l'Estat espanyol, suposa el final catastròfic del cicle alt de l'economia valenciana, i permet comprovar que la prosperitat valenciana, tan pregonada des de moltes instàncies, tenia els peus de fang. En efecte: al final d'aquest cicle s'aprecia que els nivells d'atur, de pobresa, de desigualtat i d'endeutament públic i privat són molt superiors als existents a l'inici del cicle. El País Valencià ha caigut en quasi tots els estudis comparatius entre Comunitats Autònomes i assistim a una disminució dels índexs de qualitat de vida. Això ens indica que la crisi, ací, no és merament conjuntural sinó que afecta l'estructura mateixa de la generació i repartiment de riquesa. Seguir fiant a una recuperació després de la qual la construcció i els “grans esdeveniments” siguen altra vegada els motors del creixement és una tremenda insensatesa. Per això reclamem als partits que centren la seua campanya a definir alternatives reals per a combatre els efectes més nocius de la crisi –especialment amb polítiques actives d'ocupació– i, sobretot, a desplegar idees creïbles per a un nou model econòmic, sostenible i solidari.
    · La corrupció ha arribat al País Valencià a nivells impropis en una democràcia consolidada i madura. Sense menyscapte de les decisions judicials oportunes, molts fets coneguts han de provocar la més clara repulsa moral de la societat civil, en tant que generen desconfiança en l'economia, desprestigien greument les institucions i promouen la cultura de la sospita entre la població. No es tracta només de condemnar els assumptes més greus, sinó de propugnar models de desenvolupament econòmic i de transparència institucional que impedesquen altres escàndols. I tant més quan els casos especialment greus apareixen al costat de fets que també afecten els valors ètics implícits en el sistema democràtic, conformant una corrupció de baixa intensitat: el balafiament, el transfuguisme o el clientelisme generalitzat són mostres d'això. No és estrany que tot això provoque la inhibició ciutadana. Per això exigim que la corrupció ocupe en la campanya el lloc que li correspon i que, més enllà de ser utilitzada com a instrument d'agressió partidària, s'aprofite la situació per a exposar les seues causes i, sobretot, els compromisos que els partits propugnen per a evitar la seua reiteració, com, per exemple, la renúncia a situar en les llistes els imputats per corrupció, creació de Comissions d'Investigació, mesures més eficaces per a la transparència i la participació social en la vida pública, accions tendents a la pràctica de l'austeritat pels càrrecs públics, pràctiques que eviten la confusió entre partits governants i institucions, etc.
    · En aquest clima de deteriorament institucional hem pogut apreciar que el marge de debat i d'alternatives sobre moltes qüestions també ha patit la caiguda de qualitat democràtica. Sotmesa la política valenciana a determinats prejudicis ideològics ultraliberals i a interessos privats, apreciem, per exemple, un urbanisme salvatge que ha contribuït a perjudicar el medi ambient i el paisatge; un abandó creixent i, de vegades, conscient, dels serveis públics; una falta d'interès pels senyals d'identitat valencians i, especialment, per les polítiques de normalització del valencià; episodis de restricció de la llibertat d'expressió i de manipulació més enllà de tot límit tolerable per RTVV; una crisi dels mecanismes de participació pública; balafiament en accions publicitàries i de difícil justificació que ha ampliat el deute de les administracions valencianes; desinterès a dur a la pràctica normes legals en matèries com dependència, conciliació, violència de gènere, combat del treball irregular, igualtat, etc. En totes aquestes matèries reclamem que les forces polítiques mostren les seues propostes, de manera precisa i quantificable.

    · Com a resum de tot això concloem que EL PAÍS VALENCIÀ ES TROBA EN UN ESTAT D'EMERGÈNCIA DEMOCRÀTICA, i per això exigim dels partits:

    - L'enunciat de mesures precises per recuperar la credibilitat de les institucions valencianes.

    - El compromís d'encoratjar la participació en les eleccions.

    - La renúncia a usar les institucions en les quals es governa per a beneficiar el propi partit durant la contesa electoral.

    - La formulació de propostes concretes per al manteniment de l'Estat del benestar a el País Valencià.
    - L'enunciat de fórmules concretes per a verificar que les persones electes mantindran comportaments ètics en l'exercici del seu càrrec, complint el seu programa electoral, creant tallafocs preventius per a evitar la corrupció, etc.
    - La inclusió de propostes precises per a incrementar la participació ciutadana en tots els àmbits, com una forma imprescindible per a donar un contingut més complet i quotidià a la democràcia que, en cas contrari, pot aparèixer com a incompleta i minvada.

3. Apel·lem a la ciutadania perquè participe activament, amb les seues crítiques i demandes, en el procés electoral. Especialment apel·lem al sentit cívic del poble valencià perquè, siga quina siga la preferència de cada persona, acudesca massivament a votar.

4. Les entitats que signem aquest Manifest ens comprometem a actuar en aquest sentit,  a difondre públicament i entre la seua afiliació el present acord i a encoratjar altres associacions a participar en aquesta línia. Igualment ens comprometem a romandre vigilants i actius després de les eleccions, siga quin siga el seu resultat, per a desenvolupar un MOVIMENT CÍVIC VALENCIÀ creixentment fort i coordinat, un autèntic actor social que no tinga por d'intervenir en les qüestions polítiques, amb veus plurals, crítiques i disposades a promoure iniciatives tant com a oposar-se al que considere negatiu per a la societat valenciana des de les seues pròpies conviccions.

Plataforma de Iniciativas Ciudadanas de Alicante
Federació Escola Valenciana
Acció Cultural del País Valencià
Plataforma Salvem el Cabanyal
Abusos urbanísticos ¡No!
Valencians pel Canvi
Plataforma Salvem el Botànic
Ca Revolta
Col·lectiu Contra la Corrupció
Associació "Ciutadania i comunicació"
En Moviment
Plataforma por la Ley de la Dependencia
Plataforma en defensa del Puerto de Alicante
Plataforma contra la pobreza de Alicante
Ciudadanía por la transparencia de Orihuela
Asociación “Rafael Altamira” de El Campello
Plataforma Anticorrupción Defensa de la Huerta (Vega Baja)
Plataforma Feminista de Alicante
La Unió de Llauradors
Intersindical Valenciana
UGT
CCOO

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada